Mattelekförskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkade behandlig

LIKABEHANDLINGSPLAN 

Handlingsplanen omfattar samtliga sju diskrimineringsgrunder.

Handlingsplanen omfattar alla individer som finns inom verksamheten; barn, vårdnadshavare och personal.

Handlingsplanen ska innehålla:

 •  Förebyggande och främjande åtgärder som har vidtagits eller som planeras.
 •  Uppföljning och utvärdering av detta arbete.
 •  Aktiva åtgärder: hur man arbetar i verksamheten för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett:
  • ○  kön
  • ○  könsöverskridande identitet eller uttryck
  • ○  etnisk tillhörighet
  • ○  religion eller annan trosuppfattning
  • ○  funktionsnedsättning
  • ○  sexuell läggning
  • ○  ålder

Definitioner

Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.

Direkt diskriminering:

Diskrimineringslagen och skollagen (SFS 2010:800) utgör grunden för likabehandlingsarbetet. Rektorn på förskolan har huvudansvar. All personal i förskolan har ett ansvar att agera i enlighet med likabehandlingsplanen om någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan utifrån diskrimineringsgrunderna. Det kan till exempel vara om ett barn inte får följa med på en utflykt för att hen sitter i rullstol.

Indirekt diskriminering: innebär att en individ missgynnas på grund av olika regler. Det kan till exempel vara att inte erbjudas specialkost på grund av religiösa skäl.

Likabehandling

Med begreppet likabehandling menas att alla ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att alla ska behandlas lika, se indirekt diskriminering.

Trakasserier

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker någons värdighet. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande.

Kränkningar kan vara:
Fysiska – slag och knuffar
Verbala – hot eller att någon blir kallad för kränkande tilltalsord
Psykosociala – utfrysning eller ryktesspridning
Text- eller bild – klotter, brev, lappar, e-mail, sms, mms, kommentarer på sociala medier

Mobbning

Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar en annan människa skada eller obehag.

Målsättning och värdegrund

All personal ska arbeta aktivt för att förhindra varje form av diskriminering och kränkande behandling.

Vår målsättning är att alla ska trivas, känna trygghet och glädje.

Vi arbetar för att alla barn ska utvecklas var och en efter sin förmåga i en lugn och säker miljö samt att alla ska mötas med respekt.

Tillsammans ska vi skapa en miljö präglad av omsorg och engagemang för varandra, för både barn och vuxna.

För att uppnå denna trivsamma arbetsmiljö präglas vår verksamhet av • trygghet – med en känsla av att jag duger

 • samhörighet och glädje – gemenskap mellan vuxna, yngre och äldre barn, samarbete mellan avdelningarna på förskolan
 • respekt – att bli respekterad för den man är, bli sedd och lyssnad till, att vara införstådd med och arbeta efter att vi alla har lika värde och är betydelsefulla
 • direkt kommunikation i alla led gällande alla inom förskolan; föräldrar, barn, medarbetare och ledning
 • engagemang – och respekt för vår gemensamma miljö och allt levande
  • ansvar/inflytande – vi vuxna tar ansvar för vårt uppdrag och är goda förebilder samt att

barnen ges möjlighet till växande ansvar och inflytande

 • förståelse – för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning
 • kurage – mod att reagera på kränkande handlingar, nolltolerans gäller

Förebyggande arbete och kartläggning

Vår förskola bedriver en aktiv, fortlöpande och medveten verksamhet för att förebygga diskriminering och kränkande behandling.

Mål:

 •  alla barn och vuxna ska känna sig delaktiga och värdefulla
 •  barnens självkänsla och självförtroende stärks
 •  tolerans och acceptans för varandras olikheter främjas
 •  vuxna ska vara goda förebilder för varandra och för barnen
 •  omedelbar handlingskraft för att stoppa kränkningar och diskriminering genom att aktivt arbeta med handlingsplanen
 •  vi visar respekt för varandra: genom att lyssna på varandra, allas röst är värd att höras
 •  vi använder ett vårdat språk
 •  vi är rädda om varandra och allt som finns i vår förskola

Detta gör vi genom att:

 •  erbjuda årligen introduktions/utvecklingssamtal med vårdnadshavare
 •  ha årliga föräldramöten och daglig föräldrakontakt
 •  vuxna cirkulerar och observerar bland barnen såväl ute som inne
 •  vuxna lyssnar aktivt på barnen och är lyhörda
 •  kartlägga eventuellt särskilt utsatta platser där kränkning sker
 •  följa devisen att alla barn är allas ansvar
 •  värdegrund och förhållningssätt observeras och diskuteras årligen bland barn såväl som vuxna
 •  pedagogerna ansvarar och arbetar för att ge barnen ökad förståelse och insikt kring värdegrundsfrågorna. Genom samtal, dialog, sagoläsning, rollspel och värderingsövningar arbetar vi kontinuerligt med värdegrundsfrågor anpassade efter barnens förutsättningar, intresse och ålder. Vi följer läroplanen och håller oss uppdaterade kring dess intentioner.
 •  personal och vårdnadshavare ska ha god kännedom om vår likabehandlingsplan och veta var den finns att tillgå. Personal informerar vårdnadshavare om likabehandlingsplanen vid varje föräldramöte. Den finns även på Hemsidan. Planen informeras om vid introduktion av nyanställda samt var den finns i sin helhet: På Team Drive/”Ängslyckan”/Handlingsplaner
 •  årligen revidera likabehandlingsplanen och den handlingsplan som ska aktualiseras vid behov

Utvärdering av mål och konkreta åtgärder för varje läsår

 •  Pedagogerna ansvarar för att barn och vårdnadshavare introduceras i likabehandlingsplanen när de börjar i vår verksamhet. Planen ska finnas med i värdegrundsarbetet, i verksamheten och alltid på föräldramötet i början av terminen. Vi behöver implementera planen bättre i arbetslagen.
 •  Detsamma gäller VFU studenter, då handledaren informerar om likabehandlingsplanen.

Vi har beslutat att vfusamordnaren informerar om detta.

 •  I ett led att skapa mer delaktighet för barnen inrättades barnråd, för 3-5 åringar,
 •  Introduktionsmöten hålls regelbundet med nyanställda.
 •  Information kring vikariers ansvar och rutiner bl.a. gällande likabehandlingsplanen finns i driven och kommuniceras via rektor.
 •  Rektor ansvarar för att nyanställd personal blir delgiven likabehandlingsplanen. Detta delges på våra introduktionsmöten.
 •  Den färdiga likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig för all personal och alla vårdnadshavare på vår hemsida.
 •  All personal ansvarar och arbetar för att ge barnen ökad förståelse och insikt kring värdegrundsfrågorna. Värdegrundsarbetet ska visualiseras och tydliggöras för barnen och vara synligt i verksamheten. Samtliga avdelningar på förskolan arbetade med värdegrundsfrågor under läsåret på olika sätt.. Vi har arbetat med våra vänskapsböcker, spelat upp teaterstycken för barnen samt samtalat om barnkonventionen.
 •  Värdegrund och förhållningssätt synliggörs på förskolan. Arbetet är påbörjat och Vi kommer att arbeta vidare med detta.
 • Det ska finnas en vuxen som man kan vända sig till för alla barn och en medkollega för alla vuxna att vända sig till om man känner sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad.

Mål och konkreta åtgärder för läsåret  

 •  vi köper in fler normkritiska böcker.
 •  vi kommer att fortsätta med barnråd 2 ggr per månad.
 •  Mallen ”Utvärdering av undervisning och utbildning förskollärare – barn i förskolan”. Informerar om mallen på förskolesamråd och föräldramöte. Vi gör en egen analys av barnens svar för att kunna arbeta vidare med bl.a värdegrundsarbete.
 • Arbeta vidare med Trygghetsmålen: goda relationer, god studiero, förebyggande trygghetsarbete, pedagoger agera likartat vid incidenter. Praktiska exempel: trygghetsvandring genomförs med de äldre barnen, pedagogerna stationerar sig över hela gården, samt se över våra lärmiljöer.

Uppföljning och revidering:

Handlingsplan – om det otillåtna skett

Arbetsgång då barn diskriminerar och/eller kränker annat barn.

 1. Vuxna som blir bevittnar situationen ingriper genast genom att avbryta handlingen och samtala med de inblandade. Lika viktigt att prata med den som är diskriminerad/kränkt som den/de som utfört handlingen.
 2. Den vuxna som har observerat kränkningen meddelar ansvarig pedagog och rektorn om det som har hänt och vilka åtgärder som har vidtagits. Tillsammans bedöms om handlingsplanen ska aktiveras och incidentrapport skrivas. Händelsen dokumenteras av den vuxna som observerat och ingripit, se bilaga om utredning och åtgärder vid upplevd diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling (mall kopplad till likabehandlingsplanen).
 3. Närmast ansvarig pedagog informerar de inblandade barnen om att de har kännedom om det inträffade.
 4. Hemmen meddelas av den vuxna som observerat händelsen eller av ansvarig pedagog. De vuxna kommunicerar om vem av dem som kontaktar hemmen.
 5. Rektorn informeras och uppdateras utifrån den direkta händelsen och det ifyllda dokumentet “utredning och åtgärder vid upplevd diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling”. Rektorn och personal bedömer tillsammans hur fallet ska hanteras. Rektorn rapporterar vidare till huvudman.
 6. Uppföljning sker i enlighet med rapporten.

Arbetsgång då barn anser sig diskriminerad/kränkt av någon vuxen:

 1. Pedagogen som observerat händelsen stoppar denna och därefter meddelar skyndsamt antingen ledning direkt eller någon vuxen som han/hon har förtroende för. Den vuxne delger i sin tur detta till rektorn.
 2. Som anställd i förskola har man ett ansvar att reagera om en kollega kränker något barn. 3. Rektorn rapporterar eventuellt vidare till huvudman.

Arbetsgång då vuxen anser sig diskriminerad/kränkt av någon vuxen:

 1. Försök vara tydlig i att du upplever den andra som kränkande. Att du blir sårad.
 2. Kontakta och delge rektorn Rektorn handlägger ärendet.
 3. Som anställd i förskola har man ett ansvar att reagera om en kollega kränker annan kollega eller medarbetare.

Arbetsgång då vuxen anser sig diskriminerad/kränkt av ledning:

 1. Försök vara tydlig i att du upplever den andra som kränkande. Att du blir sårad.
 2. Kontakta och delge rektor. Även fackliga representanterna på förskolan.
 3. Som anställd i förskola har man ett ansvar att reagera om en kollega blir kränkt av arbetsgivaren.

HANDLINGSPLAN

Utredning och åtgärder vid upplevd diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling (mall kopplad till likabehandlingsplanen)

Datum:
Den kränktes namn:

Förskola:
Vem har uppmärksammat problemet:

Vad har hänt? Var hände det? Kort beskrivning av händelsen:

Ärendets art
Diskrimineringsgrund:

 • Annan kränkande behandling:

Åtgärder:

Datum:

Samtal med barnet
Lämnat över till ansvarspedagogen (namn)

Samtal med inblandade parter Barnets vårdnadshavare kontaktas

Övriga inblandade kontaktade, exempelvis barns vårdnadshavare

Rektor informeras (namn).

Kränkning anmäld till huvudman:

Datum för uppföljningssamtal:

Närvarande:
Hur har det gått?

Åtgärder – så här arbetar vi vidare

Om ärendet går vidare: Åtgärder Datum:

 •  Rektorn informeras
 •  Möte med vårdnadshavare, pedagoger och rektor
 •  Handlingsplan

Ytterligare tänkbara åtgärder
Sociala myndigheter
Polis

 

Mattelekförskolan © 2018 Frontier Theme