Mattelekförskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkade behandlig

Mattelekförskolans likabehasndlingplan
-Plan mot diskriminering och kränkande behandling

”Ett förebyggande arbete minskar risken för
diskriminering och trakasserier”.
Grunduppgifter
Verksamhetsform som omfattas av planen
Förskoleverksamhet
Ansvarig för planen
Förskolechef Elisabet Kiprianidou och Athena kousis
Vår vision
Verksamheten skall genomsyras av synen att alla människor har samma rättigheter skyldigheter och möjligheter.
Förskolans policy och förhållningssätt
Förskolan tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling
Alla vuxna på förskolan ska omedelbart reagera på handlingar eller verbala uttryck som kan uppfattas som kränkande.
Lagstöd
Handlingsplanen utgår från skollag SFS 2010:800 6 kap från och med 1 juli 2011 och diskrimineringslagen 2008:567 samt Lpfö 98 reviderad 2016 inkl. ändringar enligt SKOLFS 2011:69
Planen gäller från
2014
Barnens delaktighet
Vi kommer att arbeta med barnens delaktighet samt frågor rörande planen tillsammans med barnen under styrda lekar, arbetspass och på samlingar i förskolan.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Förskolan kommunicerar planen på föräldramöten 2 gånger per år. Vi har också en särskild Likabehandlingsgrupp där föräldrarepresentanter ingår och som träffas någon gång per år för att utvärdera och utveckla planen.
Personalens delaktighet
Planen och dess innehåll diskuteras på personalmöten och planeringsdagar. Vi har också en personal, som har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsfrågorna hålls levande, men hela personalgruppen ansvarar tillsammans för att arbetet genomförs. Det yttersta ansvaret har alltid Förskolechefen.
Förankring av planen
Planen kommuniceras på, så gott som, alla möten med personal och föräldrar. Vikarier, nyanställd personal liksom PRAO-elever informeras om likabehandlingsplanen i sin introduktion
Beskriv hur Likabehadlingsplanen ska utvärderas.
Planen ska utvärderas på våra planeringsdagar.
Årets plan ska utvärderas senast
Vårterminen 2017
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Årets plan kommer att gälla t.o.m. januari 2017 och utvärderas i barngruppen (på samlingar samt genom en enkät), på föräldramöte och med Likabehandlingsgruppen i nov/dec 2017 samt på vårterminens Planeringsdag 2017.
Ansvarig för att årets plan utvärderas och att en skrivs
Elisabet Kiprianidou
Främjande insatser
Vårt gemensamma ansvar
• Vi lägger stor vikt vid att alla barn blir sedda och hörda varje dag.
• Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra.
• Vi diskuterar med barnen hur en bra kompis ska vara.
• Vi försöker lära barnen att lösa de vardagliga konflikterna på ett konstruktivt sett. Vi anser dock att barn upp till en viss ålder/mognad behöver assistans för att lösa allvarligare konflikter. Vi finns därför till hands för att handleda dem när detta sker;
• Vi lyssnar till alla inblandades versioner.
• Vi använder “hur-frågor” – Hur tänkte du? Hur tror du att kompisen kände? Hur kunde du gjort istället?
• Vi försöker lära barnen att inte bara säga förlåt utan också “att göra förlåt” d.v.s. visa att ursäkten är ärligt menad.
• Föräldraråd/föräldramöte stärker samarbetet mellan hem och förskola.
• Vi vuxna på förskolan föregår med gott exempel och visar barnen hur man bör bete sig mot varandra.
1. Att motverka traditionella könsmönster och könsroller så att flickor och pojkar har samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen
Områden som berörs av insatsen
Motverka trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna kön och ålder samt förebygga kränkande behandling.
Mål
Barnen ska ges lika handlingsutrymme i alla situationer och miljöer oavsett kön eller ålder. De ska få växa som unika individer och nå sin fulla potential samt erbjudas, lockas, utmanas och få välja lekar och aktiviteter utan att bli begränsade av traditionella könsmönster eller fördomar.
Insats
•Alla barn får lära sig visa hänsyn, omsorg och hjälpa varandra oavsett kön eller ålder. (utefter mognad).
•Alla barn uppmuntras, utmanas och ges möjlighet, utan att behöva känna tvång, att delta i olika vardagssysslor som kan ses som typiskt kvinnligt eller manligt t.ex. dukning, disk, tvätt, vattna blommor, sopa, skotta, måla, laga, skruva/ sätta ihop saker, sanda etc. utefter sin egen förmåga/förutsättningar.
•Alla barn uppmuntras till och får vara med i olika rörelselekar, bollspel, konstruktionslekar med klossar/lego, skapande aktiviteter samt finmotoriska aktiviteter som pärlor eller sy med nål och tråd.
•Som pedagoger motverkar vi olika fördomar genom att läsa/lyssna på sagor och berättelser om både starka, modiga och bråkiga flickor och pojkar som om rädda, blyga, snälla pojkar och flickor.
•Vi leker eller dramatiserar lekar tillsammans med barnen där alla barn ges möjlighet att prova på olika roller oavsett kön eller ålder.
•Vi pedagoger hjälps åt att bli medvetna om vårt eget handlingsmönster, våra fördomar och vårt beteende gentemot flickor kontra pojkar samt yngre/äldre genom återkommande diskussioner på Planeringsdagar och Personalmöten och vi arbetar för att förändra dessa och möta varje barn som de unika individer de är.
•Pojkar och flickor leker med alla leksaker och är med i alla sorters lekar.
•Vi arbetar fortlöpande med temat” hur man är en bra kompis” och kommer att utveckla ämnet till att även omfatta lika/olika.
Ansvar och uppföljning
Uppföljning ska ske genom bland annat barnobservationer och samtal med barnen.
Ansvarig; Likabehandlingsansvarig Athena kiriakidou Kousis
2. Utveckla en förståelse och förstärka respekten för allas lika värde genom att lära oss mer om våra svenska traditioner och om andra traditioner/kulturer.
Områden som berörs av insatsen
Motverka diskriminering och trakasserier pga. kultur, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
Mål
Barnen ska känna till våra vanligaste svenska traditioner samt bli intresserade av hur man lever och firar traditioner i andra länder, att barnen ska bli bekanta med ordet religion och att det finns olika religioner/gudar och tro/ateism och vikten av att få tro och tycka som man vill.
(= demokrati) samt att alla människor på jorden är lika mycket värda
Insats
•Under årets gång kommer vi att arbeta med våra vanliga svenska traditioner såsom: fettisdag, påsk, valborg, midsommar, alla helgons helg och jul
Vi kommer att arbeta skapande, sjunga sånger, prata om firande och mat
•Vi kommer också att prata om andra länders firande och andra traditioner som inte firas i Sverige samt bekanta oss mer lite extra med vissa länders kultur och tradition.
•I samband med dessa traditioner kommer vi också att bekanta oss med ordet religion. Vi kommer att prata om kristendom, andra religioner och gudar och hur viktigt det är att man får tro som man vill och bli respekterad för det. Att jämföra med idrott och att hålla på olika lag
•Vi kommer att lära oss mer om vårt blivande fadderbarn, låna böcker om barnets hemland, språk, levnadsförhållanden, religion och traditioner. Vi kommer att skicka brev till barnet och i samband med temat också beröra barns rättigheter/barnkonventionen.
•I vårt tema ”lika/olika” kommer vi också att beröra olika hudfärger, hårfärg, namn, språk och allas lika värde
Ansvar och uppföljning
Arbetslaget planerar ett upplägg i starten.
3. Ge barnen kunskap om olika funktionsnedsättningar för att motverka fördomar och främja likabehandling
Områden som berörs av insatsen
Motverka kränkande behandling och trakasserier pga. funktionsnedsättning
Mål
Vi vill väcka barnens nyfikenhet och intresse för olika funktionsnedsättningar för att öka barnens kunskap och förståelse och därmed motverka fördomar mot och diskriminering av olikheter samt förstärka respekten för allas lika värde
Insats
•I vårt tema ” hur man är en bra kompis”/ ”lika/olika” kommer vi att prata om olika funktionshinder som glasögon, blinda, döva, rullstolsburna, osv.
•Vi kommer att prova på övningar som att inte kunna se, inte kunna höra, inte kunna gå, känna på blindskrift, prova teckenspråk, titta på vår ”handikapptoalett” och andra handikappanpassningar i vår närmiljö
•Låna böcker (t.ex. ”Bill och Bolla”) och filmer om funktionshinder (t.ex. ” Hannahs hjälplinje”).
Ansvar och uppföljning
Arbetslaget planerar ett upplägg för arbetet samt bestämmer hur denna insats skall utvärderas.
Kartläggning och Kartläggningsmetoder

Vi har också utformat en åtgärdsplan som skall fyllas i, inte bara vid allvarliga akuta händelser, utan också vid alla händelser där personalen tycker sig skönja ett mönster i handlingar som kan härledas till någon av diskrimineringsgrunderna.
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och ålder.
Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
Föräldrarna ska representeras i vår Likabehandlingsgrupp som har möten ca 2 gr/år. De ska medverka i samtal kring stämningar, attityder och värderingar mm
Barnen ska tillfrågas ibland annat samlingar.
Hur personalen ska involverats i kartläggningen
Personalen ska diskutera detta på APT-möten och på planeringsdagar och representeras i Likabehandlingsgruppen av en ansvarig för det praktiska likabehandlingsarbetet,
Athina kiriakidou kousi.
Resultat och analys
Vi kommer också att kunna använda de barnobservationer vi planerar att genomföra efter förskolans start som kartläggningsverktyg inför kommande plan.
Förebyggande åtgärder
Mål
Att inga nedsättande eller respektlösa, homofoba eller rasistiska tillmälen används på förskolan, varken av vuxna eller av barn.
Åtgärd
Vi har nolltolerans på nedsättande kommentarer och svordomar och går aktivt in och säger till barnen om vi hör den här typen av språkbruk.
Motivera åtgärd
Barn använder sig ofta av uttryck eller svordomar som de hört vuxna använda, utan att kanske ens veta eller förstå betydelsen. Barn tar också intryck från media(film/tv …) Därför tror vi att det viktigaste är att vara uppmärksam på hur vi vuxna talar, men också förklara för barnen vad ev. svordomar eller nedlåtande uttryck de säger betyder och varför de bör använda ett annat språkbruk. Vi har alla vuxna en stor uppgift här.
Ansvarig och uppföljning
Hela personalgruppen är ansvarig och åtgärden skall följas upp fortlöpande under året och utvärderas i nov/dec 2017.

Rutiner för akuta situationer
Policy
Alla som arbetar på Förskolan har ansvar för att upptäcka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling både mellan barn, mellan barn och vuxna liksom mellan vuxna och skall skyndsamt agera på detta
“Vi behandlar andra såsom vi själva vill bli behandlade”
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
• Det finns alltid minst en personal i barnens närhet och vi håller god uppsikt över alla rum och skrymslen där barnen leker
• Vi försöker vara extra uppmärksamma på gruppdynamiken och hierarkier bland barnen samt tilltal och samtal mellan barnen
• Vi ingriper vid opassande språkbruk, konflikter eller ”skojbråk”
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till.
Föräldrar kan vända sig till all personal på Förskolan i dessa frågor inklusive Förskolechef.
Det är upp till varje barn och förälder att vända sig till den personal de har mest förtroende för och/eller känner bäst.
Rutiner för att utreda och åtgärda om barn kränks av andra barn
1. All berörd personal informeras och en ärendeansvarig utses
2. Fakta om händelsen samlas in, man pratar enskilt både med det utsatta barnet och också barnet/barnen som utsatt för att få händelseförloppet bekräftat
3. Föräldrar till berörda barn informeras
4. Samtal med barnet/barnen som utsatt och dennes föräldrar hålls
– informerar om att förskolan inte accepterar någon form av kränkande behandling och att all personal arbetar för att detta ska upphöra omedelbart
– barnet får själv föreslå hur kränkningarna ska upphöra och vi ger positiv respons till goda förslag, strategier diskuteras
5. Samtal med barnet som blivit utsatt och dennes föräldrar hålls
– föreslagna åtgärder delges
6. Uppföljningssamtal sker enskilt med alla inblandade barn och deras föräldrar efter 1-2 veckor och fortsättningsvis med samma intervall fram till dess att situationen är helt löst
7. Händelsen, möten, åtgärder och uppföljning dokumenteras på förskolans incidentrapport av ärendeansvarig personal
8. Rapporten ska arkiveras med hänsyn till sekretessen när ärendet avslutats, bl.a. för att användas till kartläggning av risker och förebyggande åtgärder i kommande års Likabehandlingsplan
Rutiner för att utreda och åtgärda om barn kränks av personal
1. Förskolechefen informeras = ärendeansvarig
2. Fakta om händelsen samlas in, man pratar skyndsamt och enskilt både med det utsatta barnet och berörd personal för att få händelseförloppet bekräftat
3. Föräldrar till det utsatta barnet informeras
4. Ett möte med barn, föräldrar, berörd personal, förskolechef och ev. förskolepsykolog hålls.
5. Åtgärder diskuteras fram beroende på kränkningens art.
(temporär omfördelning av arbete för den anställde, kuratorssamtal, muntlig/skriftlig varning, etc)
6. Uppföljningssamtal sker enskilt med berörd personal och tillsammans med det utsatta barnets föräldrar efter 1-2 veckor och fortsättningsvis med samma intervall fram till dess att situationen är löst
7. Händelsen, möten, åtgärder och uppföljning dokumenteras på förskolans incidentrapport av ärendeansvarig
8. Rapporten ska arkiveras med hänsyn till sekretessen när ärendet avslutats, bl.a. för att användas till kartläggning av risker och förebyggande åtgärder i kommande års Likabehandlingsplan.

Mall/ åtgärdsplans för dokumentation vid kränkande behandling.
Datum:___________________________________________________________________ Plats:____________________________________________________________________
Inblandade: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________
Händelseförlopp:__________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
Åtgärder:_________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________
Kontakt med förälder: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ____________________________________________
Kontakt med andra: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Uppföljning:______________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Avslut:___________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
Underskrift: _____________________________________________________________________________

 

Mattelekförskolan © 2014 Frontier Theme