Ansökan om förskoleplats i Botkyrka kommun

Platsgaranti i förskolan

Anmälan till förskola och pedagogisk omsorg kan göras tidigast sex månader och
senast fyra månader innan önskat datum för placering för att platsgaranti
(erbjudande om placering inom fyra månader) ska gälla. Anmälan till allmän
förskola görs inför varje läsår.

Visning av förskola

Vill du boka in en visning av förskolan?

Kötid

Kötiden räknas från det datum som ansökan inkommit, men påverkas också av turordningsreglerna (öppnas i ny flik) som gäller i Botkyrka kommun. En av dem, är regeln om platsgaranti som garanterar en förskoleplats inom fyra månader från det att ansökan kommit in till kommunen.

Erbjudande och accepterande av plats

Erbjudandet om plats får du bland annat i e-tjänsten där du också måste svara inom fem vardagar från den dag du mottagit erbjudandet. Samtliga vårdnadshavare måste tacka ja till en plats.

Det kan hända att du inte får plats på den förskola du har som förstahandsval. Du kan då ställa ditt barn i kö igen till den förskola du önskar.

Erbjuden plats ska tas i anspråk inom tre veckor från placeringsdatumet annars riskerar du att förlora platsen. Vid byte av verksamhet gäller det erbjudna datumet.

Din avgift grundar sig på:

Den sammanlagda inkomsten i hushållet(där barnet är folkbokfört), oavsett familjerelationer. Du behöver uppdatera din inkomst en gång per år i e-tjänsten. Om du inte anmäler inkomst betalar du maxtaxa.

  • Hur många barn i hushållet som har plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller fritidsklubb.
  • Barnets ålder – reducerad avgift för allmän förskola från tre års ålder.

Föräldraledig och arbetssökande

Barn till föräldralediga för annat barn, arbetssökande, ålderspensionärer och de
som saknar sysselsättning har rätt till förskola upp till 25 timmar i veckan.
Vistelsetid går att välja enligt följande alternativ:

• Upp till 15 timmar per helgfri vecka, halv avgift erläggs.
• Över 15 timmar per helgfri vecka, hel avgift erläggs.

Överenskommelse om vistelsetid görs mellan vårdnadshavare och förskola.

Administration

All administration kring ditt barns förskoleansökan sköts via Botkyrka Kommun E-Tjänst(öppnas i ny flik). För att få tillgång till e-tjänsten kan du behöva ansöka om det.

Maxtaxa

Botkyrka kommun tillämpar maxtaxa. Avgiften beräknas utifrån
vårdnadshavarnas gemensamma skattepliktiga inkomst. Inkomst ska uppges av
vårdnadshavare i Botkyrka kommuns e-tjänst. Botkyrka kommun utför
avgiftskontroll utifrån den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets fastställda
förvärvsinkomst.
Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet i familjen. För det fjärde barnet
betalas ingen avgift. Någon avgift utöver detta (för till exempel lovdagar eller
mat) får inte tas ut från vårdnadshavarna. För barn mellan 3 och 5 år som går på
förskola reduceras avgiften med 25 procent mellan den 1 september och den 31
maj.
Vid förändrade familjeförhållanden beräknar kommunen ny inkomst från
familjens förändrade folkbokföringsdatum. Om vårdnadshavarna är folkbokförda
på olika adresser får de varsin faktura. Även i de fall en vårdnadshavare betalar
underhållsstöd gäller regeln att båda vårdnadshavare faktureras om de är
folkbokförda på olika adresser. Avgiften beräknas med procentuell fördelning
utifrån respektive vårdnadshavares skattepliktiga inkomst. Den sammanlagda
fakturan får inte överstiga den övre gränsen för maxtaxan.
Om vårdnadshavare har oreglerade skulder för tidigare avgifter aktualiseras dessa
och kontakt tas med socialtjänsten

Kommunens regler

Läs mer om Botkyrkas kommuns regler här!

PDF

SYNPUNKTS- OCH KLAGOMÅLSHANTERING

När du känner att du behöver framföra synpunkter eller lämna klagomål rörande Mattelekförskolan Tullinge, är det viktigt att följa en strukturerad process för att säkerställa att dina åsikter når rätt instanser. Denna vägledning är utformad för att göra kommunikationsflödet så effektivt som möjligt och börjar med att du tar kontakt med förskolans personal.

I första hand är det lämpligt att diskutera dina synpunkter direkt med personalen på Mattelekförskolan Tullinge. De är vanligtvis väl insatta i förskolans dagliga verksamhet och kan ge insikt eller möjliga lösningar på de frågor du har.

Om du inte når en tillfredsställande lösning på förskolan och känner att ditt ärende kräver ytterligare uppföljning, går du vidare till steg två. Det innebär att du tar kontakt med rektorn för Mattelekförskolan Tullinge. Rektorn har en övergripande ansvarighet för förskolans verksamhet och kan vara bättre rustad för att hantera komplexare frågor eller klagomål.

Om ditt ärende inte får tillräcklig uppmärksamhet eller lösning genom kontakten med rektorn, fortsätter du till steg tre. Här bör du vända dig till huvudman för Mattelekförskolan Tullinge. Huvudman har en övergripande roll och kan vara till hjälp när det gäller att adressera och lösa mer komplexa frågor på en övergripande nivå.

Slutligen, om ingen tillfredsställande lösning har uppnåtts genom de tidigare stegen, är steg fyra att ta kontakt med Botkyrka kommun. Kommunens representanter kan ge ytterligare vägledning och hantera ärendet på en överordnad nivå för att säkerställa att dina synpunkter eller klagomål tas på allvar och hanteras på ett korrekt sätt.

Denna stegvisa process är avsedd att ge en tydlig och strukturerad väg för att hantera eventuella bekymmer eller klagomål rörande Mattelekförskolan Tullinge och se till att de når rätt instanser för en lämplig åtgärd.

1. Personalen på Mattelekförskolan Tullinge

073-987-1754

athenakousi@hotmail.com

2. Rektor Suki Ogunkanmi

 Suki.mattelek@gmail.com

3. Huvudman Elisabet Kiprianidou

073-922-0098

elisabet.kiprianidou@live.se

3. Huvudman Athena Kousi

athenakousi@hotmail.com

070 756 0611

4. Botkyrka kommun

Botkyrka kommun E-Tjänst för klagomål och synpunkter

(öppnas i ny flik)

 

Vad händer sen?

När du lämnat in klagomålet registreras det som en inkommen handling. Personal, ansvarig chef eller utredare på förvaltningen utreder ärendet och återkommer till dig med ett svar. Du får svar skriftligt eller muntligt.

Frågor om e-tjänsten på solna.se:
Kontakt via kontaktformulär på hemsidan: solna.se/skriv (öppnas i ny flik)

Telefon Solna stads kontaktcenter: 08-746 10 00