Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan

Inledning
Mattelekförskolan är en privat förskola som startades i februari 2014 och ägs av Mattelekförskolan i Stockholm AB.
Förskolan ligger på nederplan i ett höghus på Virebergsvägen 1 i Solna. Alldeles i närheten ligger Skytteholms parken och även andra stora grönområden.
Förskolan har en småbarnsavdelning och en syskonavdelning.
Förskolans öppettider är idag är kl. 07:00 till 18:00. Efter de nuvarande barnens behov.
Förskolan ska ha öppet inom ram tiden 6.30.– 18.00. Öppettiderna fastställs av respektive förskolechef/ huvudman.

 

Register:

1. Värdegrund och uppdrag sid.1
2. Mål och riktlinjer sid.2
3. Normer och värden sid. 2-3
4. Barns inflytande sid.3
5. Utveckling och lärande sid. 4-8
6. Barn i behov av särskilt stöd sid.8
7. Förskolan och hemmet sid. 8-9
8. Övergång till förskoleklass sid. 9
9. Förskolechefens ansvar sid. 10
10. Kost och måltider sid. 10
11. Uppfölning, utvärdering och ut veckling sid. 10
12. Uppdatering sid. 10

 

 

 

 

 

 

Lust att lära
Vi jobbar utifrån läroplanens mål.
Varje barn ska få möjlighet att utveckla sina förmågor och lust att leka och lära.
Vi ger barnen TID och BEKRÄFTELSE
För att de ska utveckla

– TRYGGHET
– GLÄDJE
– MOD
– NYFIKENHET
– EMPATI
-ANSVAR

1. Värdegrund och uppdrag

Grundläggande värden
Förskolan vilar på demokratins grund, verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.
Barn tillägnar sig värden och normer främst genom sina upplevelser.
Vårt förhållningssätt påverkar deras förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
-Vi är viktiga som förebilder. Alla som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.
Förskolans uppdrag
Är att lägga grunden för ett livslångt lärande.
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Vi tar hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med sina egna erfarenheter som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening.
Vi uppmuntrar barnens nyfikenhet, företagsamhet deras intressen och lust, vilja att lära stimuleras.
På detta sätt ger vi barnen stöd att utveckla tillit och självförtroende.
Mattelekförskolan har ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt till barns lärande.
Vilket innebär att vi arbetar utifrån utvecklingspedagogikens tre principer
– att få barn att tala och reflektera
– ta vara på mångfalden av barns idéer samt
– Skapa och fånga situationer som kan utmana barnens tankar.
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.”
(Lpfö 98/16 sid. 5)
Kommunen svarar, enligt Skollagens kapitel 2a § 1, för att barn erbjuds förskoleverksamhet genom sin egen verksamhet eller genom att ge uppdraget till någon annan.
Vi arbetar utifrån:
– Skollagen och vårt avtal med kommunen.
– Förskolans läroplan, Lpfö 98 reviderad 2016.
Annat som styr vårt uppdrag är
• Solna stads årliga förskoleplan.
• FN:s barnkonvention om barnets rättigheter.
• Likabehandlingslagen.
• Socialtjänstlagen.
2. Mål och riktlinjer
Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan.

Vår profil är matematik i förskoleåldern.

Enligt läroplanen ska förskolan arbeta för att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.
Vi vill lyfta och medvetengöra matematiken för de yngre barnen. Matematik handlar om allt från att klättra i träd till att sätta på sig ett par fingervantar. När barnen sorterar, räknar och jämför, växer deras kunskaper kring olika matematiska begrepp.
Barnen ska utveckla sitt intresse för matematik spontant och dagligen, alltså i leken och den pedagogiskt styrda verksamheten.

Många glada skratt och glada minnen, en stark självkänsla och en positiv självbild vill vi att barnen ska få med sig från sin förskoletid på vår förskola. Vi tillbringar en stor del av dagen utomhus. Här har barnen möjlighet att leka, utforska naturen och utveckla sin grovmotorik.

3. Normer och värden
Mål och direktiv ur Lpfö 98/16 (sid 8):
”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälls gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. ”
1. Arbetslaget ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.

Våra mål:
• Att förskolan skall genomsyras av ett demokratiskt arbetssätt med engagerade vuxna.
• Att barnen är trygga och uttrycker sig både verbalt och känslomässigt
• Att varje barn bemöts utifrån den individ han/hon är.
• Att varje barn respekteras oavsett dess uppfattning och åsikt.
• Att barnen lär sig att visa respekt för olikheter och andra kulturer samt visa omsorg och ta hänsyn till andra människor.
• Att en positiv framtidstro präglar förskolans personal och verksamhet.
Vårt arbetssätt:
Arbetssättet varierar från barngrupp till en annan. Vi utformar innehåll och pedagogiska tankar utifrån barnens behov och intressen, detta sker under planering, reflektion och pedagogiska forum i arbetslagen.
• Att vi i vårt dagliga arbete, i mötet med barn har ett gott förhållningssätt, en värdegrund som genomsyrar goda tankar och handlingar där vi föregår med goda exempel.
• Att vi tillsammans med barn har en daglig dialog om hur vi är mot varandra.
• Att vi tillsammans med barnen under samlingar samtalar och för dialog om våra olikheter och tillgångar. Att alla respekteras för den de är.
• Genom böckernas värld uppmärksamma olikheter och tillgångar mellan barn och vuxna.
• Att genom dokumentation uppmuntra och belysa hur vi jobbar med värdegrunden och demokratiska värderingar.
4. Barns inflytande
Mål och direktiv ur Lpfö 98/16 (sid 12):
1. I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är.
2. Alla som arbetar i förskolan ska verka för att det enskilda barnet utvecklar sin förmåga att ta ansvara och utöva inflytande i förskolan.
3. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
Våra mål:
• att barnen skall ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter och komma med egna förslag och idéer
• att barnen ska klara sig själva i vardagliga situationer
• att barnen ska göra egna val av aktiviteter
• att vi utvecklar arbetet med dokumentationen tillsammans med barnet, så att barnet själva kan följa sin utveckling.

Vårt arbetssätt:
Arbetssättet varierar från barngrupp till en annan. Vi utformar innehåll och pedagogiska tankar utifrån barnens behov och intressen, detta sker under olika planeringar, reflektioner och pedagogiska forum i arbetslagen.
• Vi utformar miljön utifrån barns behov och intressen.
• Vi gör observationer och reflekterar kring vårt arbetssätt och utformar verksamheten som ska tillgodose barnens utveckling och lärande.
• Genom att ge barnen utrymme i leken kan detta ge oss pedagoger verktyg för hur vi kan förbättra och förändra barnens inflytande över deras lärande och kunskap.
• Genom dagliga samtal lyssna till barnen och ge de ett inflytande som gynnar deras tankar och åsikter.
• Det är viktigt att belysa för barnen över de val de gör under leken. Att påbörja och avsluta en aktivitet gör barnen aktivt val över sin lek.
• I takt med barnens utvecklade språk där de kan uttrycka sina tankar och åsikter gör vi innehåll och aktiviteter som gynnar deras inflytande över verksamheten. T.ex. att få välja utflyktsmål, att välja lek i olika rum, att få välja vad man vill ha på sin mat vid måltider.
• Under övergångar i verksamheten ge barnen inflytande över sin kunskap.
• Att under samlingar uppmärksamma alla barn där de få komma till tals genom att få sin rätt att utrycka sig.

5. Utveckling och lärande
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för den pedagogiska
verksamheten. Verksamheten utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.
Genom att flödet av barnens tankar och idéer tas till vara skapas en mångfald i lärandet.
Mål och direktiv ur Lpfö 98/16 (sid 9):
1. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för lära och erövra nya erfarenheter, kunskap och färdigheter.
Våra mål:
• Att vi skall ge barnet möjligheter att utveckla sin identitet och känna sig trygg i den och känna tillit till sin egen förmåga.
• Att skapa en förberedd miljö som lockar till lek, aktivitet och lärande i mångkulturellt perspektiv.
• Att barnet skall utveckla sin motorik, sitt språk, sin sociala och emotionella utveckling.
• Att varje barn skall få utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang samt få grundläggande kunskaper i begreppsuppfattning.
• Att varje barn ska utveckla sitt ord- och begreppsförråd, sin förmåga att leka med ord samt intresse för skrivspråket.
• Att samverka med verksamheter och miljöer utanför förskolan i syfte att berika den lärande miljön.
• Ett utforskande arbetssätt där barnen använder alla sinnen när de arbetar med experiment, teknik, natur osv.
Vårt arbetssätt:
Arbetssättet varierar från barngrupp till en annan. Vi utformar innehåll och pedagogiska tankar utifrån barnens behov och intressen, detta sker under planering, reflektion och pedagogiska forum i arbetslagen.
Här har vi lyft fram pedagogernas kompetenser genom att ha fyra olika grupper vid tema/projekt och dessa är: språk/matematik, musik, teater/drama och skapande. Här är det pedagogens eget ansvar att planera, dokumentera och reflektera enskilt men också i arbetslaget.
• Det är viktigt att skapa en trygg grund tillsammans med föräldrar och barn när de börjar förskolan. Inskolningsperioden är viktig. Barnen behöver få tid på sig, för att känna sig trygga och finna sin plats i gruppen.
• Att uppmärksamma barn genom att säga deras namn, ett leende för små och stora.
• Att vid olika övergångar uppmuntra alla barn att de kan, exempelvis vid av- och på klädning.
• Att den pedagogiska miljön utformas med omsorg utifrån barnens ålder, behov och intressen.
• Genom att observera barnen i den fria leken kan vi också främja barnens lärande och utveckling.
• Genom pedagogiskt innehåll strävar vi efter att ge barnen ett innehåll som gynnar deras motorik, språk, sin sociala och emotionella utveckling. Detta t.ex. genom innehållsrika samlingar, olika teman och projekt.
• Den fria leken erbjuder många områden där barnen får lära sig om sig själv och sina kompisar. Vi som pedagoger bör vara lyhörda, vara på barnens nivå, ge de verktyg för att utveckla sin och emotionella roll i möte med andra barn.
• Vi bygger på barnens förkunskaper och ger dem goda förutsättningar att upptäcka matematiken i deras vardag. Exempelvis under arbetspass, utflykter och i leken.
• Utifrån barnens ålder, behov och intresse uppmärksammar vi och introducerar matematikens olika begrepp, former och siffror.
• Vid samlingar, matsituationer, i den fria leken, under högläsningen men också genom våra Teman/projekt uppmärksammas matematiken. Detta stimulerar barnens utveckling och lärande.
• Bornholms modellen ger oss verktyg för att utveckla barnens språk på olika sätt. Här följer vi barnens ålder och behov men också intresse för språkets olika delar.
• Vi arbetar med roliga samlingar där vi leker och experimenterar med språket, flanotavlan, munmotoriska lekar och sagotanten. Detta tillför barnen goda förutsättningar till nyanserat och utvecklat språk.
• Vi dokumenterar vårt arbetssätt och innehåll på olika sätt. Genom exempelvis digitalram, utställningar av barnens arbeten och portfolio.
• Att introducera för föräldrarna vårt pedagogiska år och dess syfte och innehåll. Att det är både början på en process, en organisation och ett sätt att tänka. Att arbeta med det pedagogiska året handlar om att se helheten, att ha framförhållning och göra medvetna pedagogiska val.
Vi strävar efter att barnen ska utveckla sitt/sina språk genom att de barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
Barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.
På Mattelekförskolan lägger vi stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling och arbetar efter Bornholms modellen och även andra pedagogiska principer.

•Vi ger barnen mycket språkutrymme i alla rutinsituationer och aktiviteter.
•Upplevelser. Språket utvecklas om ett barn får klä sina upplevelser i ord.
•Vi använder oss av ett rikt språkbruk under hela dagen.
•Språknivå. Om den vuxne ligger lite över barnets språknivå stimuleras och utmanas språkutvecklingen. För enkelt eller för svårt språk är däremot hämmande.

Vi strävar efter att barnen utvecklar sin skapande
förmåga genom exempelvis lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
5.1 Utveckling och lärande
Vi strävar efter att utveckla förståelse för matematik. Barnen
utvecklar förståelse för rum, form, läge och riktning.
De lär sig grundläggande egenskaper om mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
Barnen utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar. Allt detta lär sig barnen i leken och under våra arbetspass.
Vardagsmatematik kan vara att duka (räkna antal tallrikar och bestick som behövs), ställa sig i storleksordning, spela ett spel osv.

5.2 Utveckling och lärande
Vi strävar efter att barnen utvecklar förståelse för naturvetenskap och teknik genom att de utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och
konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen,
liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i
vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
5. 3 Rörelse
Våra mål:
• Vi skall ge barnen en aktiv utevistelse, där vi uppmuntrar lek och rörelse i olika miljöer t.ex. parken, skogen osv. Genom detta får barnen möjlighet att utveckla sin grovmotorik, balans och kondition.
• Vi erbjuder arbetspass med rörelselekar.
Vårt arbetssätt:
Arbetssättet varierar från barngrupp till en annan. Vi utformar innehåll och pedagogiska tankar utifrån barnens behov och intressen, detta sker under olika planering, reflektion och pedagogiska forum i arbetslagen.

• Att vi minst 1 gång per dag erbjuder utelek som är rolig och stimulerande för barnen.
• Att vi erbjuder barnen olika utflyktsmål i närområdet t.ex. skogen, Skytteholmsparken, långa och korta promenader osv.
• Vi har utformat ett rörelse rum som visat sig vara populär för barnen. Här har barnen olika arbetspass som t.ex. mini- röris och massage.

6. Barn i behov av särskilt stöd
”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformad med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att gör framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen”. (Lpfö 98/16 sid. 5).
Våra mål:
• Att vi ska uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd så tidigt som möjligt.
• Att vi åtar oss att upprätta handlingsplan tillsammans med föräldrarna.
• Att alla barn är kompetenta och ser olikheter som en positiv egenskap som berikar verksamheten.
Vårt arbetssätt:
Arbetssättet varierar från barngrupp till en annan och att vi uppmärksammar det enskilda barnets behov. Vi utformar innehåll och pedagogiska tankar utifrån barnens behov och intressen, detta sker under olika planering, reflektion och pedagogiska forum i arbetslagen.
• Att vi diskuterar barn och dess behov. Att vi informerar förskolechefen om vi börjar uppmärksamma barn som behöver stöd.
• Att vi i samråd med föräldrar under den dagliga kontakten framför vad och hur barnet har haft det.
• Att vi har underlag för detta, exempelvis observationer, för att göra rätt åtgärder för det enskilda barnet.
• Pedagoger framför och synliggör vid bland annat utvecklingssamtal barnets utveckling och lärande. Där det är viktigt att man lyfter fram barnets styrkor och förmågor.

7. Förskolan och hemmet
Mål och direktiv ur Lpfö 98/16 (sid 13):
• Alla som arbetar i förskolan skall visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.
Våra mål:
• att föräldrarna känner sig trygga att lämna sina barn i förskolan
• att föräldrarna hålls informerade om verksamheten och sina barns trivsel och utveckling
• att föräldrarna ges möjlighet till inflytande över verksamheten och se till att de tar del av den årliga utvärderingen
Arbetssätt:
Arbetssättet varierar från barngrupp till en annan och att vi uppmärksammar det enskilda barnets behov. Vi utformar innehåll och pedagogiska tankar utifrån barnens behov och intressen, detta sker under olika planeringar, reflektioner och pedagogiska forum i arbetslagen.
• Vi har föräldraråd ca 2 gånger per termin.
• Vi har gemensamma fester som t.ex. avslutningsfest på sommaren.
• Vi representerar föräldrarådet på hemsidan. Där har föräldrarna möjlighet att skriva ner en mening om varför just de är med i föräldragruppen.
• Vi inbjuder till Drop-in, föräldrarna får se verksamhet men även förstärka samarbetet mellan förskola och hem.
• Vi erbjuder föräldramöte 1-2 gånger per år.
• Vi erbjuder även utvecklingssamtal för föräldrar här de får möjlighet att höra om sitt barns utveckling och lärande.
• De barn som är nya erbjuds det ”uppföljningssamtal” ca 15-minuter för att utvärdera inskolning men också får höra hur inskolningen upplevdes.
• Föräldrarna får en enkät via Solna stad att fylla i och detta sparas för utvärdering och förbättring av verksamheten.
• Månadsbrev, daglig kontakt och mail är viktiga forum mellan föräldrar och förskolan.
• Vår anslagstavla används för att föräldrar ska ta del av viktig information t.ex. vad vi har gjort under dagen, månadsbrev, dokumentation och verksamhetsplan m.m.
8. Övergång till förskoleklass
Mål och direktiv ur Lpfö 98/16 (sid 13):
• Arbetslaget skall tillsammans med personalen i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans.
Våra mål:
• Att utveckla ett förtroendefullt samarbete mellan förskolan, förskoleklass och fritidshem.
• Att tillsammans med personalen i förskoleklass och fritidshem uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans.
Arbetssätt:
. Vi skapar dialog med föräldrarna om de rättigheter och skyldigheter man bör tänka vid övergång mellan förskola och skola.
. Vi har ett avslutande samtal med föräldrarna, därefter avgör föräldrarna om de vill ta med sig informationen till skolan för att delge skolans personal.

9. Förskolechefens ansvar
Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.
På de följande sidorna synliggörs läroplanens mål och hur de kan omsättas i praktiken.
10. Kost och måltider
Måltiden är en viktig stund under dagen, här läger man grunden till rätta matvanor och introducerar barnen till goda matvanor. Måltiden ska också vara en trevlig stund där man umgås och samtalar med varandra.
Vi erbjuder:
• Frukost.
• Fruktstund på förmiddagen.
• En varierad och balanserad lunch enligt tallriksmodellen 25% ekologisk mat.
• Mellanmål på eftermiddagen och tillgång till frukt.
• Fruktstund kl. 16.30.

11. Uppföljning, utvärdering och utveckling
För att vi ska kunna följa verksamhetsplan så måste detta göras av personalen:
• Dokumentera barns lärande
• Utvecklingssamtal
• Enkäter till föräldrar om verksamheten
• Utvärdera och analysera verksamheten
• Förbättringsområden
Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vår verksamhet genom egna utvärderingar, samtal och reflektioner kring vårt förhållningssätt och våra utvecklingsmål. Vi har pedagogiska samtal på våra Apt-möten där pedagogerna kan ta upp frågeställningar som de behöver stöd och hjälp med. Vi fortbildar varandra genom detta och genom att samtala kring litteratur vi läst gemensamt.
12. Uppdatering
Denna verksamhetsplan ska ligga till grund för vårt arbete och vår utvärdering av arbetet på Mattelekförskolan.
Den skall uppdateras av arbetslaget inför varje nytt läsår (augusti).
All personal ska vara insatt i dess innehåll och göra sitt bästa för att våra mål ska uppnås. Verksamhetsplanen ska genomsyra verksamhetens innehåll som en röd tråd.

 

Mattelekförskolan © 2018 Frontier Theme