Ansökan om förskoleplats i Solna Stad

Platsgaranti i förskolan

Från ett års ålder kan ditt barn börja förskolan. Kommunen ska, enligt lag, erbjuda plats i kommunal förskola inom fyra månader från det att du som vårdnadshavare har ställt ditt barn i kö, det kallas platsgaranti. Du kan, i Solna stad, ställa ditt barn i kö från den dag som ett personnummer tilldelats barnet. 

Visning av förskola

Vill du boka in en visning av förskolan?

Kötid

Kötiden räknas från det datum som ansökan inkommit, men påverkas också av turordningsreglerna (öppnas i ny flik) som gäller i Solna stad. En av dem, är regeln om platsgaranti som garanterar en förskoleplats inom fyra månader från det att ansökan kommit in till kommunen.

Erbjudande och accepterande av plats

Erbjudandet om plats får du bland annat i e-tjänsten där du också måste svara inom fem vardagar från den dag du mottagit erbjudandet. Samtliga vårdnadshavare måste tacka ja till en plats.

Det kan hända att du inte får plats på den förskola du har som förstahandsval. Du kan då ställa ditt barn i kö igen till den förskola du önskar.

Erbjuden plats ska tas i anspråk inom tre veckor från placeringsdatumet annars riskerar du att förlora platsen. Vid byte av verksamhet gäller det erbjudna datumet.

Din avgift grundar sig på:

Den sammanlagda inkomsten i hushållet(där barnet är folkbokfört), oavsett familjerelationer. Du behöver uppdatera din inkomst en gång per år i e-tjänsten. Om du inte anmäler inkomst betalar du maxtaxa.

  • Hur många barn i hushållet som har plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller fritidsklubb.
  • Barnets ålder – reducerad avgift för allmän förskola från tre års ålder.

Föräldraledig och arbetssökande

Som föräldraledig eller arbetssökande har ditt barn rätten att vistas på förskolan upp till 30 timmar i veckan. Under sommarlov gäller 15 timmar i veckan. Det är rektorn på varje förskola som beslutar hur schemat läggs.

Administration

All administration kring ditt barns förskoleansökan sköts via Solna stads e-tjänst (öppnas i ny flik). För att få tillgång till e-tjänsten kan du behöva ansöka om det.

Maxtaxa

Solna stad tillämpar maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Detta innebär att avgiften är inkomstrelaterad med en maximal avgift på (Januari 2024)       1 688 kr per barn. De hushåll som har en sammanlagd inkomst (Januari 2024) på      56 250 kr eller mer per månad, före skatt, betalar den högsta avgiften i maxtaxans tabeller.

Du betalar avgift 12 månader per år för förskola och pedagogisk omsorg. Du betalar avgift från och med det datum för placering som står på kontraktet. 

Flerbarnsrabatt

När du har två eller fler barn i förskola eller på fritidshem får du syskonrabatt. Du betalar mest för det yngsta barnet och mindre för de äldre. Har du fyra barn eller fler i förskola eller på fritidshem betalar du endast för tre av barnen.

SYNPUNKTS- OCH KLAGOMÅLSHANTERING

När du känner att du behöver framföra synpunkter eller lämna klagomål rörande Mattelekförskolan Solna, är det viktigt att följa en strukturerad process för att säkerställa att dina åsikter når rätt instanser. Denna vägledning är utformad för att göra kommunikationsflödet så effektivt som möjligt och börjar med att du tar kontakt med förskolans personal.

I första hand är det lämpligt att diskutera dina synpunkter direkt med personalen på Mattelekförskolan Solna. De är vanligtvis väl insatta i förskolans dagliga verksamhet och kan ge insikt eller möjliga lösningar på de frågor du har.

Om du inte når en tillfredsställande lösning på förskolan och känner att ditt ärende kräver ytterligare uppföljning, går du vidare till steg två. Det innebär att du tar kontakt med rektorn för Mattelekförskolan Solna. Rektorn har en övergripande ansvarighet för förskolans verksamhet och kan vara bättre rustad för att hantera komplexare frågor eller klagomål.

Om ditt ärende inte får tillräcklig uppmärksamhet eller lösning genom kontakten med rektorn, fortsätter du till steg tre. Här bör du vända dig till huvudman för Mattelekförskolan Solna. Huvudman har en övergripande roll och kan vara till hjälp när det gäller att adressera och lösa mer komplexa frågor på en övergripande nivå.

Slutligen, om ingen tillfredsställande lösning har uppnåtts genom de tidigare stegen, är steg fyra att ta kontakt med Solna stad. Stadens representanter kan ge ytterligare vägledning och hantera ärendet på en överordnad nivå för att säkerställa att dina synpunkter eller klagomål tas på allvar och hanteras på ett korrekt sätt.

Denna stegvisa process är avsedd att ge en tydlig och strukturerad väg för att hantera eventuella bekymmer eller klagomål rörande Mattelekförskolan Solna och se till att de når rätt instanser för en lämplig åtgärd.

1. Personalen på Mattelekförskolan Solna

073-987-1754

athenakousi@hotmail.com

2. Rektor Athena Kousi

070-756-0611

athenakousi@hotmail.com

3. Huvudman Elisabet Kiprianidou

073-922-0098

elisabet.kiprianidou@live.se

4. Solna stad

Solna stads e-tjänst för klagomål och synpunkter 

(öppnas i ny flik)

 

Vad händer sen?

När du lämnat in klagomålet registreras det som en inkommen handling. Personal, ansvarig chef eller utredare på förvaltningen utreder ärendet och återkommer till dig med ett svar. Du får svar skriftligt eller muntligt.

Frågor om e-tjänsten på solna.se:
Kontakt via kontaktformulär på hemsidan: solna.se/skriv (öppnas i ny flik)

Telefon Solna stads kontaktcenter: 08-746 10 00